Veranderingen GGZ in 2014

Het verzekerd pakket verandert
Een deel van de klachten/problemen waarvoor verwijzers tot nu toe naar een psycholoog verwijzen, wordt vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. Alleen wanneer iemand een DSM-IV-TR diagnose heeft , wordt behandeling door een psycholoog vergoed. Daarbij wordt de behandeling van bepaalde stoornissen door psychologen niet vergoed. Het gaat hierbij o.a. om:

Specifieke fobieën
• Aanpassingsstoornissen

Wij kunnen mensen met deze klachten of problemen heel goed helpen (dat is ons vak), maar de kosten hiervan komen dan voor hun eigen rekening (onverzekerde zorg). Het is de verwachting dat mensen met klachten, maar zonder een stoornis of met één van de uitgesloten stoornissen, veel vaker voor de huisarts en de POH-ggz zullen kiezen.

Verwijzing arts
Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Alleen huisartsen, bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen verwijzen. Sommige verzekeraars staan ook verwijzingen door medisch specialisten toe. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn voordat het eerste gesprek met de psycholoog plaats heeft. Op de verwijzing dienen de volgende gegevens vermeld te staan:

• De diagnose (classificatie DSM-IV-TR) die u vermoedt
• De AGB-code van de verwijzer
• De naam, het adres en de handtekening van de verwijzer
• De vermelding dat u verwijst voor Specialistische GGZ (of Generalistische Basis GGZ)

U hoeft de (vermoede) diagnose niet zelf vast te stellen, slechts te benoemen welke DSM-IV-TR diagnose u vermoedt. In 2014 kan de psycholoog de diagnose nog zelf vaststellen.

Aanmelding
Cliënten kunnen zich aanmelden per telefoon of e-mail. Vóóroverleg tussen huisarts en psycholoog is alleen in bijzondere gevallen gewenst. Wij stellen het op prijs als verwijzers hun visie op de problematiek in een verwijsbrief meegeven aan de cliënt, dit is echter niet altijd noodzakelijk.

Verslaglegging
Als de cliënt akkoord gaat, zorgen wij voor verslaggeving naar de verwijzer: direct na de aanmelding, eindverslag en indien nodig tussentijds telefonisch of schriftelijk contact.

Doelgroep
De algemene populatie; wij behandelen jongeren, volwassenen individueel of samen met partner (of belangrijke ander) en ouderen.
Mensen met de volgende problemen behandelen wij niet:
Ernstige psychiatrische klachten
Mensen in acute crisis
Verslaving als aanmeldingsklacht

Informatie over de praktijk
Na de aanmelding volgt de intake. In één of meerdere gesprekken wordt de hulpvraag besproken.
Op basis van de intake komen cliënt en behandelaar tot een behandelplan. Daarin staan: het doel van de behandeling, het soort behandeling en eventueel nog nadere bepalingen. Er wordt een behandelovereenkomst gesloten. Tijdens de behandeling kunnen doelen worden bijgesteld en wordt tussentijd geëvalueerd. Bij voortijdige uitval zoeken wij contact met de cliënt om de oorzaak te verhelderen.
Aan het eind van de behandeling wordt er geëvalueerd en wordt de inhoud van het eindverslag aan de huisarts met de cliënt besproken. De cliënt kan zich altijd opnieuw aanmelden, liefst bijtijds om erger te voorkomen.